Concurs Administrator Financiar

24.03.2017 postat

       LICEUL TEHNOLOGIC CAJVANA ORGANIZEAZĂ CONCURS

   PENTRU OCUPAREA  POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR  I  S

          Liceul Tehnologic Cajvana cu sediul în Cajvana ,anunţă scoaterea la concurs a unui post de Administrator financiar I S în cadrul compartimentului Contabilitate  (perioadă nedeterminată).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română,
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Nivelul studiilor: Superioare, specialitatea contabilitate/finanţe contabilitate;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18. Aprilie  2017, ora.1500 : termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25.Aprilie   2017, ora 1000 proba scrisă ;
 • 25.Aprilie  2017, ora  1200: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă , raport REVISAL, adeverințele care atestă vechimea în muncă,  în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica  şi  bibliografia pentru ocuparea postului de   administrator financiar I S.

 1. Legea 82/ 1991 – a contabilităţii cu completările şi modificările ulterioare
 2. Legea 500/2002 -  a finanţelor publice cu completările şi modificările ulterioare
 3. Legea 53/ 2003 – Codul Muncii cu completările şi modificările ulterioare
 4. Legea 227/ 2015 – Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea anuală a bugetului de stat
 6. Ordinul MFP 2861/ 2009 – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi efectuarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 7. Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor
 8. Decretul Consiliului de Stat 209/ 1976 – privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă
 9. Legea 263/ 2010 – privind asigurările sociale de stat cu modificările şi completările ulterioare
 10. Legea 6/ 1992 şi HG 250/1992 privind concediile de odihnă
 11. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea 98/2016 privind  achiziţiile publice
 13. O.G. 119/1999 – privind auditul intern şi controlul financiar  preventive cu modificările  şi completările ulterioare
 14. Ordinul MF 1917/ 2005 –  privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 15. Ordinul MFP 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum  şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 16. Ordinul MECT nr. 5559/ 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
 17. Legea 285/ 2010 – privind salarizarea  în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice
 18. H.G. nr.993/ 2015 – privind modificarea HG 72/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev/ preşcolar…
 19. Legea 69/ 2010 – răspunderi fiscal – bugetare
 20. Ordonanţa 33/ 2001 – privind rechizitele şcolare cu modificările şi completările ulterioare – Ordin MEN 4385/ 2012  privind aprobarea Metodologiei privind regimul rechizitelor şcolare
 21. OUG 20/ 2016 ŞI HG 582/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 57/ 2015 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic Cajvana cu sediul în Cajvana, telefon 0230539090 ,e-mail: gscajvana@yahoo.com

Citeste restul postarii »